วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ระบบตำรวจหรือผู้รักษากฎหมาย ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะบบตำรวจหรือผู้รักษากฎหมาย ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบตำรวจหรือผู้รักษากฎหมาย ในประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลายระดับ
ระดับรัฐบาลกลาง Federal
ระดับรัฐ State
ระดับซิตี้ City
ระดับเค๊าตี้ หรือมณฑล County
ระดับกองโรงเรียน Unified School District
ระบบตำรวจหรือผู้รักษากฎหมาย ในระดับรัฐบาลกลาง Federal จะรับผิดชอบ
บังคับใช้กฎหมายรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐธรรมนูญ หน่วยงานที่มีชื่อเสียง เช่น FBI
หน่วยสอบสวนกลาง, Secret Service ตำรวจลับ, U.S. Marshal ตำรวจศาล - , DEA
ปราบปรามยาเสพติด Border Patrol ตำรวจตระเวนชายแดน EPA หน่วยงานสิ่งแวดล้อม
ICE อิมมิเกรชั่น-ศุลกากร
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ มีชื่อเรียกว่า Police Officer, Special Agent, Marshal,
Inspetor เป็นต้น
ตัวอย่างหน่วยงาน FBI ซึ่งอยู่ภายใต้ และสังกัดกระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯ
จะรับสมัครจากนักศึกษา ที่เรียน อย่างน้อย ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 จากมหาวิทยาลัย
หรือผู้ที่จบแล้ว ผู้สมัครอายุ 21-37 ปี ต้องเป็นพลเมืองอเมริกัน มีคะแนน GPA
อย่างน้อย 3.00 ขึ้นไป อายุ 23-37 ปี ต้องจบจากคณะบัญชี วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ภาษา และกฎหมาย สุขภาพแข็งแรง สภาพจิตใจปกติ
มีการทดสอบ และผ่านการอบรมจากสถาบัน FBI Academy เงินเดือนจะเริ่มต้นที่ GS-10
ระดับ 1 ได้ $43,441/ปี หรือเดือนละ 119,462 บาท/เดือน
เจ้าหน้าที่ FBI หรือ Secret เหล่านี้ จะเรียกว่า Special Agent ไม่มียศ
ไม่มีเครื่องแบบ การทำงานก็ใส่สูท ธรรมดา จะมี สนง.
ทั่วไปในทุกรัฐและเมืองใหญ่ๆ
U.S. Marshal ตำรวจศาลของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะใส่มีเครื่องแบบ หรือเสื้อแจ๊คเก็ต
แต่ไม่มีดาว ไม่มียศ ผู้สมัครอายุ 21-36 การศึกษา คะแนนต้องได้เกิน 3.00
มีการทดสอบ และผ่านการอบรมจาก เงินเดือนเริ่มต้นที่ระดับ GS-5, GS-7 $36,658
และ $41,729 หรือ 100,809 บาท/เดือน และ 114,754 บาท/เดือน ตามลำดับ
ในระดับรัฐ State ซึ่งมีอยู่ 50 รัฐ ในแต่ละรัฐ มีระบบตำรวจที่คล้ายคลึงกัน
กล่าวคือ
ตำรวจในระดับรัฐ บางรัฐเรียกว่า State Police บางรัฐเรียกว่า State Patrol,
State Trooper อยู่ภายใต้บังคับ บัญชาของผู้ว่าการรัฐ Governor
ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
State Police จะดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ และสถานที่ของหน่วยงาน
รัฐบาลในระดับรัฐ
ตัวอย่างเช่น ตำรวจที่รัฐนิวยอร์ค รับสมัคร 20-30 ปี จบมัธยมปลาย
และเรียนในระดับวิทยาลัยอย่างน้อย 60 หน่วยกิต ระหว่างที่เรียนสถาบันตำรวจ
จะได้เงินเดือน $50,374/ปี หรือ 138,528 บาท/เดือน
เมื่อจบแล้วเงินเดือนเริ่มต้น $61,525 หรือ169,193 บาท/เดือน
เงินเดือนระดับจ่า Sergeant $90,795/ปี หรือ 249,686 บาท/เดือน ระดับนายร้อย
Lieutenant $107,967/ปี หรือ 296,909 บาท/เดือน
ในระดับเมือง City ใหญ่ๆ จะมีหน่วยงานตำรวจของตนเอง เรียกว่า Police Department
ตัวย่อ PD เช่น LAPD, NYPD หัวหน้าตำรวจเรียกว่า Chief Police
อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกเทศมนตรี Mayor ในเมืองนั้นๆ
ตัวอย่างตำรวจที่นครลอสแองเจลิส LAPD – Los Angeles Police Department
ผู้สมัครที่จะเป็นตำรวจ ต้องมีประวัติดี มีอายุมากว่า 21 ปี
จบการศึกษาอย่างน้อยมัธยมปลาย จบการฝึกอบรมจากสถาบันแล้ว เงินเดือนเริ่มต้นที่
$56,522/ปี หรือ 155,435 บาท/เดือน ผู้ที่เรียนจบระดับวิทยาลัย 2 ปี เกินกว่า
60 หน่วยกิต
เงินเดือนเริ่มต้นที่ $58,798/ปี หรือ 161,694 บาท/เดือน
ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้นที่ $61,095/ปี หรือ 168,011
บาท/เดือน และให้ค่าเครื่องแบบอีกปีละ $950 สำหรับ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภาษา
อื่นที่จำเป็น จะได้เงินเดือนเพิ่มอีก 2.75 - 5.5 %
เมืองเล็กๆ ที่ไม่มีนายกเทศมนตรี Mayor ก็ต้องอาศัยตำรวจ
หรือผู้รักษากฎหมายจากมณฑล หรือ County ที่เรียกว่า Sheriff ที่คนไทยชอบแปลว่า
"นายอำเภอ" จริงๆแล้ว เชอรีฟ Sheriff ก็คือตำรวจที่มาจาก County
นี่เอง จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ County Supervisor
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง
ผู้สมัครต้องอายุอย่างต่ำ 20 ปี ถ้าจบการศึกษามัธยมปลาย
เมื่อผ่านการอบรมได้เป็น Deputy Sheriff เงินเดือนเริ่มต้น $54,784 /ปี หรือ
150, 656 บาท/เดือน ผู้ที่เรียนระดับวิทยาลัย 2 ปี เงินเดือนเริ่มต้นที่
$57,840/ปี หรือ 159,060 บาท/เดือน ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี
เงินเดือนเริ่มต้นที่ $61,064/ปี หรือ 167,928 บาท/เดือน
กองโรงเรียนขนาดใหญ่ Unified School District จะมีตำรวจเป็นตนเอง เช่น
ของกองโรงเรียนนครลอสแองเจลิส LAUSD หน่วยงานตำรวจ จะอยู่ภายใต้การบริหารของ
School District Superintendent ที่มาจากการสมัคร ภายใต้การคัดเลือก ของ Board
of Education ที่มาจากการเลือกตั้ง
ตำรวจโรงเรียน ของกองโรงเรียนนครลอสแองเจลิส เงินเดือนเริ่มต้น $41,002/ปี หรือ
112,755 บาท/เดือน เงินเดือนจะน้อยกว่าตำรวจทั่วๆไป
เพราะความเสี่ยงภัยน้อยกว่ามาก เพียงดูแลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง กับโรงเรียน
สายระดับการบังคับบัญชาของตำรวจ สหรัฐฯ Organization Chart มักจะเป็นแบบนี้
Chief Police
Deputy Chief
Lieutenant
Sergeant
Detective
Senior Police Officer
Police Officer
ในสหรัฐฯ ไม่มีโรงเรียนนายสิบตำรวจ หรือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
มีเพียงสถาบันฝึกตำรวจ Police Academy ยศตำรวจอย่างมาก Chief หรือ Captain
ไม่มียศระดับนายพัน นายพล ให้เอิกเกริก ไม่ติดเข็มที่เสื้อตรงอก
ที่ได้จากการอบรมบ้าๆบ้อๆ ไม่เบ่ง ไม่กร่าง ไม่อวดศักดา ไม่รีดไถ
ไม่เรียกค่าไถ่ ไม่ตั้งบ่อน ไม่คุมซ่อง ไม่คุมบาร์ ไม่คุมโรงน้ำชา ไม่คุมเท็ค
ไม่โยนเรือใบ ไม่มีคาร์บ๊องส์ ไม่คบค้าสมาคม กับผู้มีอิทธิพล พ่อค้าผิดกฎหมาย

จะสังเกตุได้ว่า เงินเดือนของตำรวจหรือผู้รักษากฎหมายในสหรัฐฯ เงินเดือน
จะดีมาก แม้จะรับจากผู้ที่จบจาก มัธยมปลาย คนเหล่านี้ จึงไม่คอร์รัปชั่น
และไม่กร่าง เพราะกฎหมายที่นี้เคร่งครัด และอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของนักการเมือง ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
การเมืองใหม่ของประเทศไทย คำแนะนำ ควรที่จะแยกหน่วยงานตำรวจออก คร่าวๆ ดังนี้
ตำรวจรัฐบาลกลาง อยู่ใต้การบังคับบัญชาของ กระทรวงยุติธรรม
ตำรวจตระเวณชายแดน อยู่ใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหม
ตำรวจนครบาล อยู่ใต้การบังคับบัญชาของ ผู้ว่า กทม.
ตำรวจภูธร อยู่ใต้การบังคับบัญชาของ นายกเทศมนตรี หรือ อบต.
ส่วยยศของตำรวจ ไม่มียศนายพล นายพัน นายร้อย
จะมีเพียง หัวหน้าตำรวจ (หน.ตร.) จ่า นายสิบ และพลตำรวจ
จะได้ลดความเหิมเกริมลง
การเมืองใหม่ของประเทศไทย สามารถที่จะให้เงินเดือนตำรวจได้มากๆ
หรือทั้งข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ ทั้งครู ภารโรง พยาบาล เสมียน
ที่ไม่มีโอกาสให้พระเดชพระคุณต่อผู้ที่มาติดต่องาน
การเมืองใหม่ของประเทศไทย จะต้องเก็บภาษีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ต้องแก้ไขระบบภาษีที่ดิน เก็บภาษีที่ดิน ตามราคาประเมิน 1% สำหรับที่อยู่อาศัย
2% สำหรับพาณิชยกรรม และ 5% สำหรับที่ดินเปล่า ที่เก็งกำไร
การเมืองใหม่ของประเทศไทย จะต้องปรับปรุงหน่วยงานกรมสรรพากร กรมสรรพามิต
กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมโรงงาน กรมศุลกากร ฯลฯ
ให้เก็บภาษีอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา เพื่อให้ประเทศมีรายได้เพิ่มพูนอย่างแท้จริง
การเมืองใหม่ของประเทศไทย จะต้องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง
และลงโทษอย่างรุนแรง
รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ กลุ่มพันธมิตรฯ สหรัฐอเมริกา-แคนาดา
@@@
(ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนท) 
เครดิต..Posted by indexthai.OKNATION

1 ความคิดเห็น: